Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje

Ogłoszono przez Oskar Lewański

Podstawy prawne funkcjonowania

Podstawy prawne funkcjonowania:
 

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190) oraz przepisów wydanych z upoważnienia ustawy;
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1878, tekst jednolity);
 4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2157 z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852);
 6. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. Prawa Pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1127 z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 351 z późn. zm.);
 9. I inne.
 10. Statut SPSPZOZ we Fromborku nadany przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 11. Zarządzenia Dyrektora.

 

Cele działania:

Celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej obejmującej stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące:

 1. Rozpoznawanie i leczenie chorób psychicznych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych oraz diagnostykę i terapię zaburzeń psychicznych wieku podeszłego.
 2. Diagnostykę oraz leczenie zaburzeń towarzyszących upośledzeniom umysłowym.
 3. Leczenie i opiekę nad przewlekle chorymi.
 4. Rehabilitację osób przewlekle chorych psychicznie.
 5. Opiekę w środowisku nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 6. Detoksykację alkoholowych zespołów abstynencyjnych.
 7. Psychoterapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu.
 8. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
 9. Działalność szkoleniową w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
 10. Wykonywanie badań sądowo-psychiatrycznych oraz obserwacji na zlecenie sądów i prokuratury.
 11. Prowadzenie internacji w ramach oddziałów psychiatrycznych o podstawowym zabezpieczeniu.
 12. Udzielanie świadczeń z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapii w warunkach ambulatoryjnych oraz szpitalnych.